Meny

Feriepenger

Ifølge ferieloven, skal du i prinsippet få feriepenger i de periodene du faktisk tar ut ferie.

For å forenkle lønnsutbetalingene, er det vanlig at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene i juni, i stedet for lønn. Resten av året er det vanlige lønnsutbetalinger, uavhengig av når ferien faktisk tas ut.

Ansatte over 60 år har både høyere prosentsats ved opptjening av ferie, og lengre ferieperiode. Det kan også være avtalt tilleggsrettigheter i den enkelte bedrift

Slutter du i jobb foretar arbeidsgiver en sluttavregning av hva du har fått utbetalt og hva du har krav på. I ferieloven § 11 (3) heter det: ”Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. (…)” 

Hvor lang ferie har jeg rett til? 

Du har rett til 5 uker ferie (25 virkedager ved 5 dagers arbeidsuke, som de fleste har i vårt tariffområde) hvert kalenderår. Dette gjelder om du er omfattet av Sentralavtalens bestemmelser.

  • Mandag til lørdag regnes som virkedager etter ferieloven. Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager regnes ikke som virkedager.
  • I tillegg vil de arbeidsfrie dagene hvis du arbeider deltid/skift måtte regnes med i ferieperiodene. Du kan m.a.o. ikke kreve å få delt opp ferien slik at ferien bare legges på de dagene som etter arbeidstidsordningen ville ha vært arbeidsdager
  • Blir du ansatt etter 30. september i ferieåret har du imidlertid kun rett til 6 virkedager ferie i det inneværende ferieåret. Blir du ansatt senest 30. september har du rett til full ferie det inneværende ferieåret
  • Dersom du har avviklet ferie tidligere på året hos den forrige arbeidsgiveren, skjer det en avkortning i forhold til ferien som eventuelt skal avvikles hos din nye arbeidsgiver. Dersom du har avviklet 5 uker ferie hos den forrige arbeidsgiveren, vil du ikke ha rett til mer ferie hos din nye arbeidsgiver det ferieåret.

Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien?

Du får utsatt ferien fra den dagen du blir syk i ferien. Det fremgår av ferieloven § 9, Kravet er at du må være 100 prosent sykemeldt og ha legeerklæring på det. Du må legge fram legeerklæring første dag du begynner på jobb for å kunne kreve ny ferie

Kan jeg overføre ferie til neste år? 

Du kan inngå skriftlig avtale med sjefen om overføring av inntil 2 uker og 4 dager (14 virkedager ferie til neste år, ved 5 dagers arbeidsuke). Dersom dere ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har det endelige ordet. 

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år

Du har rett til en ukes ekstraferie fra og med det året du fyller 60 år. Totalt utgjør dette rett til 6 uker ferie per år.

Betaler jeg skatt av feriepengene? 

Feriepengene utbetales uten skattetrekk ved utbetalingen. Feriepenger er imidlertid skattbar inntekt og skattetrekket fordeles automatisk på de andre månedene. 

Kan jeg få feriepenger på forskudd?

Ifølge ferieloven kan du ikke kreve å få utbetalt feriepenger tidligere enn 1 uke før ferien begynner. Unntaket er hvis du slutter – da har du krav på å få feriepengene utbetalt på siste lønning. Det er også mulig å inngå en avtale med arbeidsgiver om forskuddsutbetaling. Hvis du inngår en avtale med arbeidsgiver om forskudd på feriepenger, må du også huske på at disse først kan utbetales samme år som feriepengene egentlig skal utbetales for å unngå forskuddstrekk på beløpet.