Meny

Statped - Se mitt språk

Se mitt språk er et opplæringsprogram i tegnspråk for foreldre/foresatte til hørselshemmede barn. Ved å følge programmet vil foreldre få ferdigheter til å kommunisere på norsk tegnspråk med sitt hørselshemmede barn, barnets venner og øvrige nettverk.

Språkundervisningen i hver modul er tilpasset barnas alder, og ivaretar foreldrenes økende ferdigheter i tegnspråk. I tillegg til språkundervisning, vil det i hver modul være forelesninger innen følgende tema:

 • Tospråklighet, samspill og kommunikasjon
 • Audiologi
 • Lover og rettigheter gjennom folketrygd- og opplæringsloven
 • Barnehage- og skole
 • Foreldre og familie
 • Kultur og historie

Foreldre skal kunne kommunisere uanstrengt på norsk tegnspråk med sine barn og deres nettverk.

De skal få innsikt i døves kultur og historie, kunnskap om tospråklighet norsk/norsk tegnspråk og informasjon om rettigheter gjennom folketrygden og opplæringsloven.

Gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter har gitt dem økt trygghet i det å ha omsorgsansvar for et hørselshemmet barn.

Hvordan få tjenesten

Når foreldre/foresatte ønsker å delta på Se Mitt Språk, er det PPT i barnets bostedskommune som søker Statped om deltakelse. PPT står ansvarlig for søknaden. Se mitt språk tilbys i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen og er åpen for foreldre fra hele landet. Søknadsskjema fnner du på www.statped.no.

Kostnader til kurset:

 • Kurs og opphold er kostnadsfritt for foreldre.
 • Kurset gir rett til fri fra jobb etter Arbeidsmiljølovens§12-9, 3. ledd
 • NAV dekker opplæringspenger etter Lov om Folketrygd§9 – 13.
 • Statped dekker kost og losji. Reiseutgifter kan dekkes av hjemkommunen etter søknad. Foreldrene har rett til opplæringspenger.

Målgruppen

 • Foreldre til hørselshemmede barn
 • Foreldre til barn med kommunikasjonsutfordringer som ikke skyldes nedsatt hørsel
Kontakt

Telefon: 02196

https://statped.no