Meny

Ål folkehøyskole og kurssenter

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse som driver både en folkehøyskole og et kurssenter med tilpasningskurs for døve/sterkt tunghørte og deres familier/pårørende.

Kursenteret tilbyr mestringskurs med forskjellig type tema og informasjon herunder også opplæring i tegnspråk.

Kursgrupper:

  • Døve foreldre og deres barn
  • voksne døve og døve barn og unge
  • hørende foreldre med døve/tunghørte barn,
  • annet nettverk til døve /tugnhørte barn og voksne
  • voksne som har mistet hørselen og deres pårørende

Målet med kursene for døve foreldre med innvandrerbakgrunn er generell informasjon om rettigheter, helse, barnehage, skolesystem, regler og normer i det norske samfunnet. I tillegg er målet å gi l kunnskap som kan bidra til å lette mestring av foreldrerollen og relasjonen barn – voksne.

Målgruppe

Kursene for døve foreldre og deres barn (herunder også kurs for døve foreldre med innvandrerbakgrunn og deres barn) finansieres av Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV.

(Tilpasningskursene på Ål finansieres av NAV arbeids-, og velferdsdirektoratet og er lagt under § 10-7 i Lov om folketrygd, tilskudd til opplæringstiltak, der målet er stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet)

Kurstilbudet er i dag på til sammen 18 uker fordelt over barnas 16 første leveår. 

Tilleggsinformasjon

Til arbeidsgivere og andre lønnsutbetalere

Vedr: Dekning av tapt lønn for døve kursdeltagere på tilpasningskurs på Ål Folkehøyskole og Kurssenter for Døve.

Døve/hørselshemmete har på bakgrunn av § 10-7 i Lov om folketrygd fått en rett til opplæring dekket av NAV på samme måte som syke og skadde har rett til behandling på sykehus eller andre helseinstitusjoner.

Kurstilbudet er lagt til Ål Folkehøyskole og Kurssenter for døve, og har som mål å legge til rette for at døve foreldre skal få informasjon om barn, barns oppvekst, familieliv og rettigheter på tegnspråk, samt å bli bevisste på kommunikasjonen i familien. Dette er med på å øke kunnskap og forståelse, for bedre å møte forventninger og krav fra både familien og samfunnet.

På samme måte som ved behandling i andre helseinstitusjoner har de rett til sykepenger etter §8-4 i folketrygden. Reglene for arbeidsgiverperioden er den samme som ved annen behandling.

Det betyr at deltagere på tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte har rett til opplæring etter §10-7 med tilhørende rett til sykepenger etter §8-4. Sykepengene utbetales av arbeidsgiver og refunderes ikke av NAV. Deltagerne får med seg en bekreftelse herfra på at de har deltatt på kurset med de rettigheter som det medfører.

Kontakt:

kurs@al.fhs.no

Nettside: http://al.fhs.no

Sentralbord: 320 81 600