Meny

Rett til tegnspråktolk

Det er egne bestemmelser for ulike tolkeområder som arbeidsliv, utdanning, dagligliv eller i utlandet.

Tolk i arbeidslivet

 Trenger du tolking i tilknytning til arbeidet ditt, har du tre alternativ:

 • Du kan ta kontakt med din lokale tolketjeneste for å avklare behovet ditt, og dere kan bli enige om hvordan tolking i arbeidslivet skal dekkes.
 • Du kan foreslå for arbeidsgiver at det ansettes en tolk. Arbeidsgiver kan få dekket utgiftene som er knyttet til tolking. Ved behov kan du i tillegg få tolking fra din lokale tolketjeneste.
 • Er dere flere på arbeidsplassen som har bruk for tolk kan arbeidsgiver ansette en eller flere tolker på heltid. Arbeidsgiver får dekket en vesentlig del av utgiftene fra tolketjenesten, men har arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer også at du gir fra deg din individuelle rett til arbeidstolking fra tolketjenesten, og at arbeidsgiver får ansvaret for å dekke ditt behov for tolking i arbeid.

Du kan benytte deg av bildetolktjenesten i arbeidslivet. Ta kontakt med din lokale tolketjeneste for mer informasjon og veiledning om utstyr og programvare.

Tolk under utdanning

Kommunen har ansvar for tolking i barne- og ungdomsskolen, mens fylkeskommunen har ansvar for tolking i videregående skole.

Tolketjenesten i NAV administrerer tolking i høyere utdanning; høgskoler og universitet. Når du tenker å søke om studieplass, må du ta kontakt med tolketjenesten. Når du har søkt, informerer du oss om hvor du har søkt og hva du vil studere. Da kan vi begynne arbeidet med å finne tolk til deg. Etter hvert som du får mer informasjon, timeplaner og bekreftelse på at du har kommet inn, må du gi oss beskjed med en gang.

Ta kontakt med tolketjenesten for mer informasjon og veiledning.

Tolk i dagliglivet

Mange aktiviteter og avtaler er i denne kategorien, blant annet

 • behandling hos lege, psykolog, fysioterapeut med flere
 • foreldremøter
 • ærend i banken
 • kurs og møter
 • bryllup
 • begravelse

Du kan lese mer om rettighetene dine i folketrygdloven § 10-7 f og § 10-7 g og de tilhørende forskrifter og rundskriv. Du kan også få informasjon og veiledning fra tolketjenesten. Særlig kan det være nyttig å ta kontakt når det gjelder tolking ved helsehjelp. Her er ansvaret delt. NAV har ansvar for tolking ved helsehjelp som dekkes av folketrygden og som ikke krever innleggelse. Krever undersøkelsen og behandlingen innleggelse i sykehus eller annen helseinstitusjon, er det institusjonen som har ansvaret for tolkingen. 

Tolk i utlandet

Dersom du er under 18 år eller har behov for å reise i forbindelse med arbeid eller kortvarig undervisning i utlandet, får du dekket tolken(e)s reise- og oppholdsutgifter. Utdanningsreisen må være en del av skolens obligatoriske undervisning og behovet må være bekreftet av skolen eller opplæringsstedet.

Ved andre reiser (organisasjonsarbeid, ferie og fritid, helsereiser m.m.) må du selv dekke tolken(e)s reise- og oppholdsutgifter. Unntaket er døvblinde som trenger to tolker. De får dekket reise- og oppholdsutgifter for tolk nummer to.

Folketrygden dekker lønn til tolkene i alle tilfeller.

Utenlandsk statsborger

Er du utenlandsk statsborger og døv, døvblind eller hørselshemmet, kan du benytte deg av NAVs tolketjenester hvis du oppfyller ett av følgende vilkår:

 • Du er medlem i folketrygden.
  Alle som er bosatt i Norge er medlem i folketrygden. Du må ha oppholdt deg i Norge i minst 12 måneder eller oppholdet må være ment å vare så lenge for at du skal bli regnet som bosatt. Oppholdet må være lovlig. Se folketrygdloven § 2-1.
 • Du oppholder deg i Norge i en kortere periode og opplever fare for liv og helse.
  Dette kan gjelde asylsøkere, ferierende og andre.

Tolketjenesten formidler tolker som først og fremst oversetter mellom norsk tale og norsk tegnspråk eller skriftlig norsk.