Meny

Barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989, og ratifisert av Norge 8. januar 1991. 1. oktober 2003 ble barnekonvensjonen inkorporert i norsk lov.

Barn har rett til å

 • Gå på skole
 • Hvile
 • Fritid
 • Lek
 • Si sin mening i alt som angår barnet.

FNs barnekonvensjon inneholder 42 punkter som sier hvilke rettigheter alle barn har. Barnekonvensjonen gir barn og unge under 18 år et særlig menneskerettighetsvern.

Barnekonvensjonen

Skole, fritid, lek, hvile og rett til å si sin mening i alt som angår dem selv er noen eksempler på barns rettigheter. FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden.

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den.

 • Konvensjonen slår fast at alle mennesker under 18 år er barn, og omfattes av barnekonvensjonen.
 • Alle land i verden, unntatt USA, har sluttet seg til barnekonvensjonen.
 • FNs barnekomité overvåker hvordan barn har det i landene som har sluttet seg til avtalen, og kommer med anbefalinger om hvordan de kan bedre barns rettigheter.
 • Barnekonvensjonen er basert på FNs erklæring om barnets rettigheter, som ble vedtatt 30 år tidligere.

Eksempler på rettigheter som står i FNs barnekonvensjon

 • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
 • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
 • Alle barn har rett til beskyttelse.
 • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
 • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
 • Alle barn har rett til å gå på skole.
 • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
 • Alle barn har de samme rettighetene.

Barneombudet arbeider for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt hensyn til i Norge. Se http://www.barneombudet.no