Meny

Bestille tolk

Du må søke og ha fått innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag.

Du søker gjennom NAV-skjemaet “Søknad om tolk”. Se lenke i infoboks.

Maksimal behandlingstid er fire måneder, men de fleste søknader avgjøres raskere. 

Bestille tolk

Bruk nettløsningen (www.nav.no/tolkebestilling) for å bestille tolk til et konkret oppdrag. Da sørger du for at tolketjenesten får nødvendige opplysninger for å kunne behandle bestillingen din raskt. Bestiller du tolk via nettløsningen, får du automatisk en kopi av bestillingen på e-post. I e-posten finner du også kontaktinformasjon til tolketjenesten om du får behov for å ta kontakt om bestillingen.

Betalingsansvar

Retten til tolk er hjemlet i flere lover og blir betalt av flere instanser. Etter folketrygdloven § 10-8 faller retten bort når tolking kommer inn under andre sektorers ansvarsområder.

  • Folketrygden dekker tolking ved lege/helsetjeneste (poliklinisk/dagpasient), i arbeid, høyere utdanning (høgskole og universitet) og dagligliv. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 10-7.
  • Kommunen og fylkeskommunen dekker tolking i barne-, ungdoms- og videregående skole. Dette er hjemlet i opplæringslova § 2-6 og § 3-9.
  • Helseforetaket dekker tolking ved innleggelse og opphold på sykehus. Dette er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3
  • Domstolene dekker tolking ved rettsforhandlinger. Dette er hjemlet i domstolloven § 137.
  • Politiet dekker tolking ved henvendelser fra politiet. Dette er en følge av forvaltningslovens regulering av plikter og rettigheter i all offentlig saksbehandling (§ 11 og § 17).

Når oppdraget ikke dekkes av folketrygden, trenger vi navn, fakturaadresse og telefonnummer til den som skal betale for oppdraget.